Privacyverklaring 

De Elfentuin 

De Elfentuin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy 

beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Elfentuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

✓ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid; 

✓ Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voorde doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

✓ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

✓ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

✓ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt; 

✓ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren. 

Als De Elfentuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. 

Kinderdagverblijf De Elfentuin 

Geulstraat 24H 

1078 LA Amsterdam 

020-6751275 

amsterdam@deelfentuin.nl 

www.deelfentuin.nl

 

1. Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Elfentuin ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

▪ Administratie doeleinde; 

▪ Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen 

▪ Verzenden van de informatie 

▪ Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

▪ De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Elfentuin de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

▪ Voornaam; 

▪ Tussenvoegsel; 

▪ Achternaam; 

▪ (zakelijk) telefoonnummer; 

▪ (zakelijk) email adres; 

▪ Geslacht; 

▪ BSN- Nummer; 

▪ Geboortedatum; 

▪ Bankgegevens; 

▪ Naam kind; 

▪ Geboortedatum kind; 

▪ BSN- nummer kind. 

Uw persoonsgegevens worden door De Elfentuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

▪ Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door De Elfentuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

▪ Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

▪ De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Elfentuin de volgende persoonsgegevens van u vragen. 

▪ Voornaam; 

▪ Tussenvoegsel; 

▪ Achternaam; 

▪ Telefoonnummer; 

▪ E-mailadres 

▪ Geboortedatum; 

▪ Salarisgegevens; 

▪ Kopie ID; 

▪ BSN- nummer; 

▪ Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door De Elfentuin opgeslagen tien behoeven van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

▪ Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar.

 

3. Gegevens via onze website 

Persoonsgegevens die worden verstrekt via de website worden door De Elfentuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

▪ Inschrijving op onze wachtlijst; 

▪ Contact voor eventuele plaatsing; 

▪ Het maken van een plaatsingsovereenkomst; 

De Elfentuin verwerkt persoonsgegevens die worden versterkt via een bezoek aan onze website. 

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken: 

▪ Voornaam; 

▪ Tussenvoegsel; 

▪ Achternaam; 

▪ Telefoonnummer; 

▪ Email adres; 

▪ Eventueel geslacht kind; 

▪ Naam kind; 

▪ Geboortedatum of verwachte geboortedatum kind; 

▪ Locatiegegevens 

▪ Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

▪ Internetbrowser en apparaat type 

Uw persoonsgegevens worden door De Elfentuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

▪ Gedurende de periode op de wachtlijst. Wenst u niet langer op de wachtlijst te staan, dan kunt u mailen naar amsterdam@deelfentuin.nl en zullen wij u gegevens direct verwijderen. Mocht u een plaatsingsovereenkomst hebben dan bewaren wij de gegevens tot einde van die overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

De Elfentuin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Beveiliging 

▪ Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 

▪ Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

 

4. Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder geschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

▪ Het volgen van ontwikkeling van het kind; 

▪ Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

▪ Het verwerken van persoonsgegevens via de website; 

▪ Het verzorgen van informatie en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de benodigde afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder verstrekken wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen EU 

Wij vertrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

De Elfentuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

▪ Alle personen die namens De Elfentuin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

▪ We hanteren wachtwoorden op al onze systemen; 

▪ Onze medewerkers zijn geïnformeerd 

▪ over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  

 

5. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerking heeft neem dan contact met ons op. 

Kinderdagverblijf De Elfentuin 

Geulstraat 24H 

1078 LA Amsterdam 

amsterdam@deelfentuin.nl 

020-6751275