Leveringsvoorwaarden De Elfentuin 

Locatie: Geulstraat 24H, 1078 LA te Amsterdam 

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2021 

1. Toepasselijkheid van de Leveringsvoorwaarden 

In de leveringsvoorwaarden zijn bepalingen opgenomen ter aanvulling of uitbreiding van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. De leveringsvoorwaarden én de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die De Elfentuin met een consument afsluit. 

Plaatsingsafspraken met consumenten worden te allen tijde schriftelijk door De Elfentuin bevestigd. Bijzondere bepalingen die afwijken van de leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze in het plaatsingsovereenkomst met de consument zijn opgenomen. 

2. Productaanbod (aanvulling op Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden) 

1. Kindplaats hele dagopvang (KDV 51 weken)
Een fulltime kindplaats bestaat uit vijf hele dagen per week op werkdagen gedurende 51 weken per kalenderjaar. Afname is mogelijk vanaf één vaste hele dag tot vijf dagen in de week. De opvang wordt tijdens de reguliere openingstijden van De Elfentuin geboden en is bestemd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

2. Openingsdagen
Maandag t/m vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen (tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, dag na Hemelvaart i.p.v. Goede vrijdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 

3. Sluitingsdagen
De sluitingsdagen zijn vooraf vastgestelde dagen, niet zijnde de algemeen erkende feestdagen, waarop de Elfentuin gesloten zijn. De dagen tussen tweede kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn vastgesteld als sluitingsdagen. Het zijn maximaal 5 dagen per kalenderjaar. De werkdag voor Eerste kerstdag gaat De Elfentuin 1,5 uur eerder dicht. 

3. Het aanbod (aanvulling op Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden) 

1. Een plaats wordt aangeboden met inachtneming van de plaatsing- en voorrangsregels, zoals vastgesteld in het plaatsingsbeleid (zie website). 

2. De consument wordt bij de aanbieding in de gelegenheid gesteld om De Elfentuin te bezoeken en kan daarvoor een afspraak maken. 

3. De reactietermijn, genoemd in artikel 5 lid 4 van de Algemene Voorwaarden, is vastgesteld op maximaal 7 dagen (dit hangt af van hoe snel de plaats beschikbaar is), tenzij met de consument een andere periode wordt afgesproken. Indien de consument de plaatsingscontract niet binnen de reactietermijn ondertekend heeft, wordt het aanbod als vervallen beschouwd. 

4. De Elfentuin is gebonden door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst. De consument is gebonden door het tekenen van de plaatsingsovereenkomst. 

4. Plaatsingsgesprek (aanvulling op artikel 8 van de Algemene Voorwaarden)

1. Na ondertekening van de overeenkomst vindt op De Elfentuin een plaatsingsgesprek plaats. 

2. Tijdens het plaatsingsgesprek worden de voor de opvang benodigde gegevens van de consument en van zijn/haar kind besproken en vastgelegd op de kindkaart. 

3. De Elfentuin zal vertrouwelijk omgaan met de ontvangen gegevens, conform het geldende Privacyreglement. 

4. Tijdens het plaatsingsgesprek wordt de consument geïnformeerd over de huisregels die De Elfentuin hanteert. Tot de huisregels behoren de afspraken over het wennen van kinderen op De Elfentuin 

5. De wenperiode wordt vanaf de plaatsingsdatum georganiseerd. Alleen als er plek is op de groep kan de wenperiode vóór de plaatsingsdatum plaatsvinden. Voor de wenperiode voorafgaand aan de plaatsingsdatum is de consument geen vergoeding verschuldigd, tot een maximum van 5 uur. Vindt het wennen geheel of gedeeltelijk ná de plaatsingsdatum plaats, dan is betaling onverkort verschuldigd en vindt er geen korting plaats voor de tijdens de wenperiode niet genoten opvanguren. Dit laatste is ook van toepassing als in overeenstemming met de consument de wenperiode verlengd wordt. 

6. Van activiteiten worden soms foto’s of video-opnamen gemaakt met als doel om de consument over zijn/haar kind te informeren conform het geldende protocol foto- en filmopnamen. In het plaatsingsgesprek wordt de consument gevraagd hiervoor toestemming te geven. De consument geeft tegelijk hiermee toestemming dat De Elfentuin dit fotomateriaal bij gelegenheid en geschiktheid gebruikt ter illustratie van promotiemateriaal, website en/of social media. Bij grote wervings- of promotiecampagnes wordt de consument apart om toestemming gevraagd. 

7. Video Werkbegeleiding (VWB) en Video Interactiebegeleiding (VIB) kan op De Elfentuin worden toegepast om het pedagogisch handelen van de medewerkers te ondersteunen. Via video- opnames wordt de interactie met de kinderen besproken. De video-opnames worden uitsluitend intern gebruikt voor leerdoelen van de medewerkers. 

5. De dienstverlening (aanvulling op artikel 8 en 11 van de Algemene Voorwaarden)

1. De consument is bij het brengen van zijn/haar kind naar De Elfentuin verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat de consument het kind aan de groepsleiding heeft overgedragen én vertrekt. De Elfentuin is verantwoordelijk voor het kind tot het moment dar de consument zijn/haar kind ophaalt bij het kindercentrum én de groepsleiding het kind aan de consument heeft overgedragen. Het ophalen van het kind van De Elfentuin door een ander dan de consument kan alleen met toestemming van de consument plaatsvinden. Vooraf dient de consument de groepsleiding hieromtrent te informeren. 

2. De consument geeft door het aangaan van de overeenkomst met De Elfentuin expliciet toestemming voor uitstapjes buiten De Elfentuin onder begeleiding van pedagogisch medewerkers en stagiaires. 

3. De Elfentuin hanteert de richtlijnen van de GGD bij de beoordeling of een geplaatst kind geen gebruik kan maken van de opvang. In geval van twijfel of een verschil mening met de consument, kan De Elfentuin de GGD om een advies verzoeken. 

6. Duur van de overeenkomst (aanvulling op artikel 9 van de Algemene Voorwaarden)

1. De overeenkomst van de dagopvang duurt tot de vierde verjaardag van het kind. De consument hoeft de overeenkomst niet op te zeggen. Als kinderen bij het bereiken van de vierjarige leeftijd nog niet meteen op de bassischool instromen, is verlening van de dagopvang mogelijk. Een consument die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet dit schriftelijk aanvragen op het moment dat het kind 3 jaar en 3 maanden is. Bij aanvragen die later worden ingediend is verlening niet verzekerd. Voor een andere opzegdatum dient de consument wel schriftelijk op te zeggen. 

7. Beëindiging of wijziging van de overeenkomst (aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden)

1. Ieder partij kan te allen tijde de gegeven opdracht door een schriftelijk opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand, doen eindigen. Opzeggen dient vóór de eerste van de maand en gaat in per de eerste van de daaropvolgende maand. 

2. Wijziging van plaatsingsdagen dient door de consument schriftelijk te worden aangevraagd. 

3. Voor vermindering van het aantal plaatsingsdagen geldt een opzegtermijn zoals beschreven in 7.1. De plaatsingsovereenkomst zal worden aangepast. 

4. Voor vermeerdering van het aantal plaatsingsdagen, moet er worden gekeken naar de beschikbaarheid. Indien dit mogelijk is ontvangt de consument een gewijzigde plaatsingsovereenkomst. De Elfentuin is niet verplicht akkoord te gaan met de gevraagde wijziging 

5. De Elfentuin heeft de voorkeur aan het op tijd doorgeven van wijzigingen, indien de consument eerder door bijv. een verhuizing, andere baan etc. weet dat er een wijziging/opzegging gaat komen, hoort zij dit graag. Op deze manier kan er op tijd gekeken worden naar de wachtlijst. 

6. De consument kan na ondertekening van de overeenkomst, een schriftelijke aanvraag indienen om de ingangsdatum aan te passen. 

7. Indien de consument de ingangsdatum wilt vervroegen, wordt er gekeken of dit mogelijk is. Zodra dit mogelijk is, krijgt de consument een aangepaste overeenkomst. 

8. Indien de consument de ingangsdatum later in wilt laten gaan, wordt er gekeken of dit mogelijk is. Hieraan zijn wel kosten verbonden, de kosten hiervoor bedragen €50,-. 

9. In geval van faillissement, surseance van betaling of wanneer krachtens enige wetsbepaling een bewindvoerder voor de consument wordt benoemd, wordt deze overeenkomst zonder enige vorm van opzegging door partijen met onmiddellijke ingang ontbonden. 

10. Een zwaarwegende reden voor De Elfentuin om de plaatsingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen is in ieder geval ook aan de orde in geval van een dusdanig verstoorde relatie tussen de consument enerzijds en ( het personeel) anderzijds, waaronder tevens begrepen herhaalde en/of ernstige overtredingen van de huisregels van De Elfentuin, dat voortzetting van de kinderopvang in redelijkheid niet langer van De Elfentuin gevraagd kan worden. De huisregels worden met de plaatsingsovereenkomst verstrekt. 

8. Annulering van de overeenkomst (aanvulling op artikel 7 van de Algemene Voorwaarden)

1. Indien de consument de overeenkomst annuleert binnen één maand vóór de overeengekomen plaatsingsdatum, is de consument annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten is gelijk aan de verschuldigde betaling voor één maand. 

2. Als de consument de overeenkomst eerder dan één maand vóór de overeengekomen plaatsingsdatum geheel annuleert, is de consument annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten hiervoor bedragen €200,- 

3. Als de consument de overeenkomst bepaalde dag(en) annuleert binnen één maand vóór de overeengekomen plaatsingsdatum , is de consument annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten hiervoor bedragen €75,- 

4. Als de consument de overeenkomst bepaalde dag(en) annuleert eerder dan één maand vóór de overgekomen plaatsingsdatum, is de consument annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten hiervoor bedragen €50,- 

9. De prijs en prijswijzigingen (aanvulling op artikel 16 van de Algemene Voorwaarden)

1. Met de plaatsingsovereenkomst wordt een prijzenblad meegestuurd met de op dat moment geldende prijs voor de opvang. Het tarief is exclusief dieetvoeding. 

2. Het van toepassing zijnde uurtarief is gebaseerd op de jaarprijs. Deze jaarprijs is in 12 gelijke delen maandelijks verschuldigd. 

3. Betaling is onverkort verschuldigd in periodes waarin het kind om welke reden dan ook geen gebruik van de opvang maakt. Betaling is eveneens verschuldigd voor de niet genoten opvanguren tijdens de wenperiode na plaatsingsdatum (zie artikel 4.4) en voor de dagen waarop De Elfentuin gesloten is (zie artikel 2.2 en 2.3). Bij vaststelling van de prijzen is rekening gehouden met deze sluitingsdagen. 

4. De Elfentuin is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de ingangsdatum te verhogen. De prijswijziging wordt uiterlijk één kalendermaand, vermeerderd met één week na aankondiging voor ingang, aan de consument kenbaar gemaakt. 

5. Bij uitblijven van betaling kan de overeenkomst worden opgezegd en wordt de vordering uithanden gegeven aan een incassobureau. 

10. De betaling c.q. niet tijdige betaling (aanvulling op artikel 17 van de Algemene Voorwaarden) 

1. De consument is verplicht de verschuldigde betaling maandelijks vooraf te voldoen aan De Elfentuin. 

2. De betaling geschiedt per ideallink rond de 28ste van iedere maand, m.u.v. de maand december dan dient de betaling vóór 24 december binnen te zijn. De betaling mag ook handmatig worden overgemaakt onder vermelding van naam van het kind, op rekeningnummer: NL05 KNAB 02592429 85 ten name van De Elfentuin. 

3. Als na de 28ste van de maand geen betaling ontvangen is, krijgt de consument een herinnering met een verhoging van minimaal €15,- en de mogelijkheid om de betaling binnen twee weken te voldoen. Ook staat er in vernoemd dat bij uitblijven van de betaling de overeenkomst kan worden opgezegd en de vordering uit handen gegeven wordt aan een incassobureau. 

4. Wanneer na verstrijken van deze twee weken geen betaling is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Hiervan wordt de consument schriftelijk op de hoogte gesteld. 

5. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 lid 6 van de Algemene Voorwaarden wordt naast de wettelijke rente ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van €48,40. 

6. Jaarlijks ontvangt de consument per e-mail een jaaropgave van de betaalde opvang. 

11. Ruiltegoed en extra dagen 

1. Binnen De Elfentuin wordt er gewerkt met een Ruiltegoed. Het Ruiltegoed is een service en geen recht. Het Ruiltegoed kan opgebouwd worden door middel van het gebruik van het ouderportaal. Het tegoed wordt opgebouwd als de consument de reguliere opvang dag(en) van het kind maximaal 2 dagen van te voren afmeldt via het ouderportaal. De afmelding is niet meer in te trekken. 

2. Het Ruiltegoed is 6 maanden beschikbaar, gerekend vanaf de datum waar op een dag is afgemeld in het ouderportaal. Na deze 6 maanden vervalt het Ruiltegoed. 

3. Het Ruiltegoed is kind- en contract gebonden en niet overdraagbaar. 

4. Incidentele opvangdagen worden toegekend op basis van beschikbaarheid. Er zijn géén rechten te ontlenen aan het Ruiltegoed. 

5. Indien er geen Ruiltegoed beschikbaar is, zitten er kosten aan de afname van incidentele opvang. 

6. Als de consument incidentele opvang heeft aangevraagd en deze door De Elfentuin is bevestigd dan kan deze niet meer geannuleerd worden. De consument blijft de kosten voor de incidentele opvang verschuldigd. Afmelden van incidentele opvangdagen (ingekocht via het ruiltegoed) leidt niet tot een teruggave van dit tegoed. 

7. Voor de opvang tijdens wettelijke erkende feestdagen en sluitingsdagen (zie artikel 2) is het niet mogelijk om opgebouwd Ruiltegoed op te bouwen. 

12. Aansprakelijkheid (aanvulling op artikel 8 lid h van de Algemene Voorwaarden) 

1. De Elfentuin heeft een verzekering afgesloten ter dekking van haar aansprakelijkheid als eigenaar/exploitant van kinderopvangcentra en de aansprakelijkheid van haar werknemers voor schade toegebracht aan derde en hun goederen. 

2. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door consument te bewijzen, draagt De Elfentuin geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, hoe genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van De Elfentuin wordt gedekt. 

3. De consument is gehouden De Elfentuin schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen De Elfentuin instellen ter zake van schade ontstaan door de consument zelf of zijn/haar kind(eren). De consument heeft daartoe een gezinsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

4. Indien een opdracht tot plaatsing voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting. 

5. Alle noodzakelijk incidentele kosten, waaronder kosten ingeval van ziekte, welke De Elfentuin dient te maken voor het in opvang genomen kind zijn voor rekening van de consument. 

13. Klachtenprocedure (aanvulling op artikel 19 en 20 van de Algemene Voorwaarden) 

1. De Elfentuin probeert via regelmatig persoonlijk overleg met de consument en door afstemming in specifieke situaties, te voorkomen dat er misverstanden ontstaan. 

2. De Elfentuin stelt het zeer op prijs als consumenten tijdig hun onbehagen, onvrede of teleurstelling kenbaar maken, zodat de situatie meteen naar tevredenheid van alle betrokken partijen kan worden gecorrigeerd of opgelost. 

3. De Elfentuin is aangesloten bij een geschillencommissie meer informatie hierover kunt u vinden op www.geschillencommissie.nl 

14. Communicatie 

1. De Elfentuin communiceert zowel mondeling als schriftelijk met haar consumenten. Hiervoor worden de door de consumenten opgegeven gegevens gebruikt. De gegevens van consumenten worden nimmer aan derden verstrekt. 

2. Volgens de wetgever heeft de organisatie een informatieplicht jegens de consumenten, ook als deze niet belast zijn met het gezag. Dit betekent dat de consument die dus niet met het gezag is belast, wel recht heeft op informatie over het kind, maar niet mag meebeslissen. De organisatie heeft een overeenkomst met één consument of beide consumenten. Op het moment dat deze gaan scheiden/gescheiden zijn, is er maar een overeenkomst met één consument, maar de informatieplicht aan beide consumenten blijft bestaan, tenzij door de rechter anders wordt beslist. Het is niet aan de consument, waarmee de overeenkomst gesloten is, om dit zelfstandig te beslissen. 

15. Overmacht 

1. Storingen in of sluitingen van het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onrusten, overstromingen, overheidsbesluiten, stagnatie in, respectievelijke beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan De Elfentuin van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of intresten kan doen gelden. 

16. Wijziging leveringsvoorwaarden 

1. De Elfentuin is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de leveringsvoorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden de wijzigingen jegens de consument in werking vanaf het moment dat hem de wijziging is meegedeeld. De consument wordt per e-mail geïnformeerd over de wijzigingen en de datum van inwerkingtreding. 

2. De leveringsvoorwaarden treden in werking per genoemde datum op pagina 1. Hiermee vervallen de eerdere voorwaarden.