Algemene voorwaarden voor Kinderopvang

Dagopvang en

Buitenschoolse opvang 2016 e.v.

 

ARTIKEL 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Aanvangsdatum:                            De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.

 

Buitenschoolse opvang:    Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar hetbasisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd,evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.

 

Dagopvang:                        Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij hetbasisonderwijs volgen.

 

Geschillencommissie:         De geschillencommissie kinderopvang.

 

Ingangsdatum:                   De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

 

Kindercentrum:                  Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan gastouderopvang).

 

Kinderopvang:                    Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en

bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezetonderwijs voor de kinderen begint.

 

Ondernemer:                     Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert.

 

 

Ouder:                               De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvangbetrekking heeft.

 

Oudercommissie:               Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging vanouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

 

Overeenkomst:                  De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de          ondernemer.

 

Partijen:                            De ondernemer en de ouder.

 

Schriftelijk:                        Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de

 

ARTIKEL 3 – Informatieverstrekking

 

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer deOuder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt,die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te makentussen verschillende
 2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze AlgemeneVoorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage
 3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij de Ondernemer alsgeïnteresseerde voor

 

ARTIKEL 4 – Aanmelding

 

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolseopvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de AlgemeneVoorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden
 3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een De aanmelding moetslechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot eenovereenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod Het is ook mogelijk dat deOndernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in Zodra een Ouder in verband metzijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld inartikel 5 doen.

 

ARTIKEL 5 – Aanbod

 

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening,

alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukkenter inzage liggen, alsmede:

 • de ( vermoedelijke ) naam en ( vermoedelijke )geboortedatum van het kind;
 • de beschikbare Aanvangsdatum;
 • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
 • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bijaanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
 • de prijs behorende bij het aanbod;
 • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
 • de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
 • de looptijd van de Overeenkomst;
 • de geldende opzegtermijnen;
 • de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
 • een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
 • een
 1. Het aanbod vindt schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijke termijn stelt, is gedurende dereactietermijn Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

 

ARTIKEL 6 – De Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane
 2. De Ouder aanvaardt het aanbod De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is deIngangsdatum van de Overeenkomst.
 3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding
 4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te

 

ARTIKEL 7 – Annulering

 

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de
 2. De Ouder is voor annulering kosten
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldendeopzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub

 

ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek

 

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een
 2. In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
  1. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn kind; waaronder de benodigde BurgerService Nummer(s).
  2. De aanvang en duur van de wenperiode;
  3. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme,voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
  4. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  5. De wijze van communicatie;
  6. Het maken van uitstapjes;
  7. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
  8. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn En daarnaast, in geval vanBuitenschoolse opvang:
  9. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub
 3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de

ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type
 2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs
 3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dagwaarop het voortgezet onderwijs voor het kind
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één
 5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnenPartijen de Overeenkomst Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk

 

ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen
 2. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van
 3. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Alszwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  1. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  2. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
  3. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
  4. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meerin staat is de Overeenkomst uit te voeren;
  5. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar
 4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en
  1. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
  2. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door deOndernemer;
  3. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 10 lid 3 onder
 5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder De opzegtermijn gaat in op de datum waaropde Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen opde datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaringis verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomstmet onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het

 

ARTIKEL 11- Toegankelijkheid

 

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaattussen Ondernemer en
 2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periodedat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op degebruikelijke wijze kan worden Bijvoorbeeld omdat:
  1. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
  2. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid vananderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag wordenverwacht;
  3. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
 3. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Ondernemer met de Ouder inoverleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de
 4. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met deOndernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met hetverzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvangte
 5. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet

 

ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen

 

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over:
  1. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot hetmoment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeftplaats
  2. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse opvang komt en deze verlaat, bepaalt deovergang van verantwoordelijkheid voor het Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.

 

ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer

 

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen
 2. De ondernemer staat er voor in dat:
  1. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
 • overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
 • verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
  1. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen,zowel wat betreft personele als materiële Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemervoldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraalonderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 1. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk

 

ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder

 

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemerverzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kindnamens hem brengen en
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vastindien de Ouder daarom
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagthiervoor de

 

ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst

 

 1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandighedendie de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
 2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand
 3. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, danheeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking

 

ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs

 

 1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf
 2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronderte De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder indan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.

 

ARTIKEL 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 

 1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde Een eventueelberoep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
 2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan deaansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg.

 

Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.

 1. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in
 2. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder degelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te Verder waarschuwt deOndernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijnverzonden.
 3. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt deondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste Deze renteis gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen,kunnen aan de Ouder in rekening worden De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpenaan wettelijke grenzen.
 5. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens tervoldoening van de oudst openstaande

 

ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Nederlands recht is van toepassing op de
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheidvan de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te

 

ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure

 

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediendbij de De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdektof redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdigis.
 2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne Bij het opstellen of wijzigen vandeze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling vanartikel

 

ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

 

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zoweldoor de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang enPeuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij deOndernemer heeft
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bijde Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissieaanhangig worden
 4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragenzich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zichna het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende Hetreglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagdtoegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van deGeschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te

 

ARTIKEL 21 – Aanvullingen

 

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten Schriftelijk tussen de Ondernemer en deOuder overeengekomen worden.

 

ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden

 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en
 • De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie vande door de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang vantoepassing worden De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met eendergelijke wijziging akkoord.
 • De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene
 • De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgevingvermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt
 1. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst danheeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggentegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

 

Bijlage 1

 

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang –Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016.

 

De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat deonderneming beschikt over:

 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft;
 2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medischhandelen, ziekte en privacy;
 3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt;
 4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
 5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang:
  1. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten;
  2. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen perleeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
  3. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaarplaatsvindt;
  4. de te verstrekken voeding;
  5. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding;
  6. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname;
  7. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten;
  8. in geval van Buitenschoolse opvang:
   • de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport of
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en Kindercentrum of school en externeactiviteit, zoals de wijze van vervoer, al dan niet onder
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum en thuis, of externe activiteit enthuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar huis
   • de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de
  9. de plaatsingsprocedure;
  10. de aard en omvang van de wenperiode;
  11. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn vastgelegd;
  12. de geldende prijs;
  13. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
  14. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  15. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten;
  16. de geldende